ใจสำราญ งานสำเร็จ รบนอกหน่วย
เมนูหลัก
รับ-ส่งรายงาน
ข้อมูล GIS รพสต.
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9454276
คน ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2553
ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Click เพื่อดูประวัติ
นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Click เพื่อดูประวัติ
นายอุทัย นิปัจการสุนทร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Click เพื่อดูประวัติ
นายอุทัย นิปัจการสุนทร
นวก.สส.ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
Click เพื่อดูประวัติ
นายอังกูร แก่นกุล
นวก.สส ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางผกาวรณ กองพร
นวก.สส.ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางกิติญาภรณ์ ยวงปรางค์
หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
Click เพื่อดูประวัติ
นายวุฒิชัย ลิมปิทีปราการ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นางจริยา สุพรรณ์สาย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
Click เพื่อดูประวัติ
นายศรายุทธ ภานุมนต์วาที
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสงกรานต์ พลศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายประเสริฐ ก้อนศิลา
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นายประมูล บัวงาม
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุคนธา ไพเราะ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Click เพื่อดูประวัติ
นายกัมปนาท ศรีพูล
หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกนกวรรณ สุขอุทัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายทศพร จันทาทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารูปแบบบริการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางประนอม พุทธิภาพ
คนงานทั่วไป


 

เวบไซด์ สสอ.เมืองอุบล
ดูแลโดย ทีม ไอที สสอ.เมืองอุบลราชธานี 045-242781 
admin...... p.sarayut@hotmail.com

 
Themes by websurin